Ceramic Kimonos

Black and White Kimonos

Raku 6"- 10" tall
Ceramic Kimonos
Glazed Earthenware and Raku, 6" to 14"
"Copper Brocade Kimono"
Raku - 10" tall
"Wedding Kimono"
Shino Glazed Stoneware - 12" tall
"Kimono with Taketa Family Crest"
Raku fired Copper Glaze - 10" tall
"Red Lustre Kimono"
Raku - 10" tall
"Copper Brocade Kimono"
Raku - 10" tall


Back